رنگ:

توری آلومینیومی

FlyGard
گالوانیزه
ضمانت شرکت وایرز اینترنشنالز

چشمه: 16*18، ضخامت مفتول: 0.25