رنگ:

دستگیره ایستاده 6424

HTN
سیلور
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

به همراه قفل 5022LX و سیلندر آپارتمانی کلید کارگری(7 کلید)